Spotkanie Grupy Roboczej w Hradcu Kralove (11.12.2017 r.)

11 grudnia 2017 r. w Hradcu Kralove odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia wyników pierwszego etapu inwentaryzacji tras rowerowych i innych obiektów ważnych dla turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim wykonywanej przez firmę NEUTENO. Następnie członkowie Grupy Roboczej wraz z ekspertami zatrudnionymi w projekcie rozpoczęli wstępne prace warsztatowe nad wyznaczeniem możliwych przebiegów długodystansowej trasy rowerowej na podstawie danych zebranych w I etapie inwentaryzacji.

Po warsztacie przedstawiciel Partnera Wiodącego zaprezentował zakres „mapy drogowej” projektu – dokumentu opisującego wdrażanie wyników projektu w praktyce, tak by planowana trasa została faktycznie wybudowana i utrzymywana po zakończeniu działań projektu. Mapa drogowa będzie zawierać ustalenia dot. wpisania przebiegu długodystansowej trasy do dokumentów planistycznych, określenia potrzeb inwestycyjnych, a także opracowania systemu zarządzania i monitoringu.

Następnie, po przerwie kawowej, przedstawiciele trzech Partnerów Projektu – Region Orlicko-Třebovsko, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Powiat Ząbkowicki – przedstawili zakres działań modelowych realizowanych w kolejnych etapach projektu:

  • Model implementacji założeń „Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w zakresie wspólnej promocji i oznakowania na przykładzie projektu SINGLETRACK GLACENSIS (Region Orlicko-Třebovsko);
  • Modelowy projekt organizacji ruchu dla kluczowych odcinków długodystansowej trasy rowerowej w województwie śląskim (SRiWR „Olza”);
  • Modelowa Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego (SRPSR) w powiecie ząbkowickim (Powiat Ząbkowicki).

Spotkanie zakończyło się omówieniem najbliższych zadań projektu, w tym zbliżających się spotkań – II Forum Administracyjno-Politycznego oraz Mobilnego Punktu Doradczego, które odbędą się w styczniu 2018 r.