Mobilny Punkt Doradczy gościł w Kędzierzynie – Koźlu

W dniu 6 października 2017 roku w ramach realizacji projektu pn. „Koncepcja transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała spotkanie pierwszego Mobilnego Punktu Doradczego.

Spotkanie odbyło się w Kędzierzynie – Koźlu w Hotelu HUGO Business&Spa.

Celem Mobilnego Punktu Doradczego jest pomoc i doradztwo oraz promocja w zakresie wdrażania i realizacji konkretnych inwestycji rowerowych na terenie pogranicza polsko – czeskiego, zgodnie z założeniami i wytycznymi Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej, z wykorzystaniem działań modelowych projektu. W skład interdyscyplinarnego zespołu Mobilnego Punktu Doradczego wchodzą eksperci i członkowie Grupy Roboczej (przedstawiciele każdego z partnerów projektu), uczestniczący przy tworzeniu Koncepcji. Mobilny Punkt Doradczy służyć ma wszystkim zainteresowanym inwestorom, począwszy od samorządów lokalnych i regionalnych, zwitków gmin, poprzez organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, skończywszy na instytucjach zajmujących się planowaniem strategicznym i wsparciem współpracy transgranicznej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich gości przez Dyrektora Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pana Piotra Mielca oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla Pana Wojciecha Jagiełłę. Następnie zaproszonym gościom –  przedstawicielom gmin i powiatów z terenu województwa opolskiego Koordynator Projektu z ramienia Instytutu Rozwoju Terytorialnego Pani Aleksandra Sieradzka – Stasiak zaprezentowała założenia projektowe. O standardach dla długodystansowej trasy rowerowej opowiedział Główny Projektant z ramienia IRT Pan Radosław Lesisz. W kolejności pokazano przykłady dobrych praktyk współpracy polsko – czeskiej przy tworzeniu ścieżek rowerowych, które przedstawił Manager ds. implementacji oraz Ekspert Tematyczny ds. długodystansowej turystyki rowerowej z ramienia Nadace Partnerství Pan Daniel Mourek. O budowie ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich opowiedział Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pan Remigiusz Widera. Na zakończenie Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla Pan Wojciech Jagiełło przedstawił prezentację istniejących ścieżek rowerowych w mieście Kędzierzynie – Koźlu, opowiedział o planach, a także o pilotażowym projekcie dotyczącym rowerów miejskich. Zaproszonym gościom wręczono także foldery promocyjne wraz z gadżetami o tematyce rowerowej z miasta Kędzierzyna – Koźla.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja zaroszonym przedstawicieli gmin i powiatów, w szczególności z południowej części województwa opolskiego, na temat ewentualnego partnerstwa i współpracy przy realizacji projektu.

AGENDA SPOTKANIA

PREZENTACJE:

  1. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” – założenia projektu. A.Sieradzka – Stasiak (IRT), P.Mielec (OROT)
  2. „Příklady dobré praxe spolupráce polských – českých partnerů při vytváření cyklotras”, Daniel Mourek (Nadace Partnerstvi)
  3. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich”, R. Widera, Dyrektor Departamentu  Infrastruktury i Gospodarki
  4. „Standardy dla długodystansowej trasy rowerowej”, R.Lesisz (IRT)