Konsultacje projektu w Wałbrzychu (10.07.2018 r.)

10 lipca 2018 r. w na terenie kompleksu Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki odbyły się konsultacje projektu pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” z przedstawicielami instytucji ponadlokalnych z obszaru realizacji projektu (tj. obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz terenów kolejowych.

W pierwszej części spotkania prezentacje wygłosili przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego reprezentującego Województwo Dolnośląskie (partner wiodący projektu) oraz Daniel Chojnacki, który w projekcie pełni funkcję eksperta na polską część obszaru wsparcia. W wystąpieniach zaprezentowano założenia projektu, a także dobre praktyki i standardy techniczne projektowania oraz budowy długodystansowych tras rowerowych.

Po przerwie kawowej rozpoczęła się część warsztatowa, w ramach której uczestnicy dyskutowali o możliwościach zapewnienia wysokiego standardu trasy na obszarach cennych przyrodniczo, terenach leśnych, koronach wałów przeciwpowodziowych, w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także w punktach przekroczenia infrastruktury kolejowej. Warsztaty potrwały dwie godziny, a po ich zakończeniu uczestnicy zostali zaproszeni na obiad. Cenne wnioski płynące z warsztatów oraz towarzyszącej im dyskusji zostaną wykorzystane przy ustalaniu zasad przebiegu oraz parametrów wytyczanej długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączonymi prezentacjami oraz zdjęciami ze spotkania.

01_IRT_Informacje o projekcie

02_Daniel Chojnacki_Długodystansowe trasy rowerowe

03_IRT_Standardy tras długodystansowych